วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ลักษณะของภาษาไทย


ลักษณะของภาษาไทย


 เสียงพยัญชนะ
 -พยัญชนะไทยมี ๔๔ รูป  แต่มีเสียงพยัญชนะต้นเพียง ๒๑ เสียง  และเป็นเสียงพยัญชนะท้ายเพียง ๘ เสียง
-เมื่อเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ  คำจะเปลี่ยนความหมายไปได้  เช่น  ใช้  ให้  สะใภ้ ใจ
-หากออกเสียงพยัญชนะผิด  ความหมายก็อาจผิด เช่น  ราด-ลาด  เรา-เลา
-เสียงพยัญชนะไทย มีเสียงควบกล้ำ  เช่น  ตรา  พระ  พลาด ประ  ปลา กรอ  กลอง ไกว ใคร คลอง  ความ

 เสียงสระ
-เสียงสระ เรียกอีกอย่างว่า สระแท้  เพราะเป็นเสียงที่ผ่านลำคอออกมาโดยตรงไม่ถูกปิดหรือถูกกัก ณ ที่ใดเลย
-เสียงสระในภาษาไทย มีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาว  รวม ๑๘ เสียง บวกกับสระประสมอีก ๓ เสียง รวมเป็น ๒๑ เสียง
ได้แก่  อะ  อา  อิ  อี  อึ  อื  อุ  อู  เอะ  เอ  แอะ  แอ  เออะ  เออ  โอะ  โอ  เอาะ  ออ  เอีย  เอือ  อัว
-สระบางเสียงในคำบางคำออกเสียงสั้นหรือยาวต่างกับรูปเขียน  เช่น  ลองอีกทีอาจสำเร็จก็ได้ เกิดเหตุร้ายอีกแล้ว

เสียงวรรณยุกต์
-วรรณยุกต์  คือ เสียงสูงต่ำที่สามารถแยกความหมาย  ได้แก่  เสียงสามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวา
-เสียงวรรณยุกต์  แบ่งออกเป็น ๒ พวก  คือ วรรณยุกต์ระดับ  ได้แก่  เสียงสามัญ  เอก  ตรี  และ วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ  ได้แก่  เสียงโท  จัตวา
-คำเดียวกัน หากออกเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน ก็อาจทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงได้
-หากเขียนรูปวรรณยุกต์ผิด อาจทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

 เสียงหนักเบา

-คำในภาษาไทยบางคำมีพยางค์เดียว  บางคำมีหลายพยางค์ คำเหล่านี้เมื่อพูดต่อเนื่องกัน ผู้พูดอาจลงเสียงหนักเบาไม่เท่ากัน
-คำนามเมื่อใช้เป็นคำเรียกผู้อื่น  มักจะลงเสียงหนักกว่าเมื่อใช้เป็นประธาน หรือกรรม หรือขยายคำอื่น เช่น แม่ ผมจะไปแล้ว  กับ  แม่ผมจะไปแล้ว

การบ้าน!!!
กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง “เสียงที่เปลี่ยน”
๑.ให้นักเรียนเรียบเรียงข้อความเป็นเรื่องราว  ความยาวไม่เกิน ๓ บรรทัด  ให้มีคำซึ่งมีเสียงพยัญชนะต้น [อยู่ในข้อความอย่างน้อย ๖ คำ (๓ คะแนน)
๒.ให้นักเรียนเปรียบเทียบเสียงของคำที่ขีดเส้นใต้ว่าเสียงใดสั้น เสียงใดยาว หรือเท่ากัน พร้อมบอกเหตุผล (๔ คะแนน)
           ๒.๑ เจ้านี่เป็นคนอวดดี  ทำหยิ่งยโสกับเจ้าหนี้
           ๒.๒ ร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรอยู่ได้  ไม่รู้ว่าใครมาทำให้เจ็บช้ำใจ
๓.ให้นักเรียนหาคำคู่หนึ่งที่แตกต่างกันเฉพาะเสียงวรรณยุกต์ แล้วนำคำคู่นั้นมาแต่งประโยค  โดยให้คำอื่นๆในประโยคเหมือนกันทุกคำ (๓ คะแนน)  ตัวอย่าง  สวน :  ของสวนนี้มีราคามาก
              ส่วน :  ของส่วนนี้มีราคามาก                                            
 

ไม่มีความคิดเห็น: