วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

การเขียนนิทาน


การเขียนนิทาน
ความหมาย
นิทาน  คือ  เรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุด  กล่าวกันว่านิทานมีกำเนิดพร้อม ๆ กันครอบครัวของมนุษยชาติ  มูลเหตุที่มาแต่เริ่มแรก  คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเล่าสู่กันฟัง  มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งให้พิสดารมากยิ่งขึ้น  จนห่างไกลจากเรื่องจริงกลายเป็นนิทานไป

องค์ประกอบ
.   แนวคิดหรือแก่นของเรื่อง  หรือสารัตถะของเรื่อง  แนวคิดของเรื่องนิทานมักเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ง่ายไม่ลึกซึ้งนัก  เช่น  แนวคิดเรื่องแม่เลี้ยงข่มเหงลูกเลี้ยง  การทำความดีจะได้ผลดีตอบสนอง
 .   โครงเรื่องของนิทาน  มักจะสั้น  กะทัดรัด  เรียบง่าย  ไม่ซับซ้อน  เป็นลักษณะเรื่องเล่าธรรมดา  โดยดำเนินเรื่องไปตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
 .   ตัวละคร   ไม่ควรมีหลายตัว  เพราะเป็นเรื่องสั้น ๆ  จะน่าอ่านกว่าเรื่องยาว ๆ  ตัวละครอาจเป็นคน  สัตว์  เทพเจ้า  นางฟ้า  มนุษย์  อมนุษย์  ฯลฯ
.   ฉาก   เป็นภาพจินตนาการที่ผู้เขียนสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
.   ถ้อยคำหรือบทสนทนาที่ตัวละครในเรื่องพูดกัน  ควรใช้ภาษาที่กะทัดรัดเข้าใจง่ายสนุกสนานชวนติดตาม
.   คติชีวิต  นิทานที่ดีต้องมีข้อคิดเกี่ยวกับชีวิต   สังคม  และวัฒนธรรม  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้อ่าน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เยาว์  ดังนั้น  ในตอนท้ายของนิทานมักสรุปคติชีวิตให้เป็นเครื่องเตือนใจผู้อ่านด้วย

ขั้นตอนการเขียนนิทาน
                การเขียนนิทานก็เหมือนกับการทำงานอย่างอื่นที่ต้องมีการวางแผนและทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  จึงจะทำให้การเขียนนิทานราบรื่นและประสบความสำเร็จ  ขั้นตอนการเขียนนิทานมีดังนี้
                ๑.กำหนดจุดประสงค์ว่าต้องการนำเสนออะไรแก่ผู้สอน  และกลุ่มเป้าหมายคือใคร
                ๒.วางโครงเรื่องและตรวจสอบความเหมาะสม
                ๓.ลงมือเขียนตามโครงเรื่องที่วางไว้
                ๔.ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและโครงเรื่อง
                ๕.แก้ไขปรับปรุง
                ๖.ตรวจทางงานเขียนทั้งหมดแล้วนำเสนอผลงาน

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะสำหนับแนวทางการเขียนนิทานอย่างมีหลักการ